Yrittäjävalmennus – Yrittäjyyden ammattitutkinto, jatkuva haku

Yrittäjävalmennus - Yrittäjyyden ammattitutkinto

Virallinen tutkinto

490€ oppisopimuskoulutuksena (ei sis. vähennettävää alv:tä)

Koulutuksen kesto n. 18kk
Koulutuspäiviä 12
Valmennus alkaa : Jatkuva haku
Oulu, Ravintola Nallikari

Ilmoittaudu mukaan!

  Tuotteistaminen -tutkinnonosan suorittaja suunnittelee tuotteen tai tuotteistaa palvelun ja kehittää sitä tarvittaessa.

  Taloushallinto -tutkinnon osan suorittaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi yrityksensä taloushallintoa.

  Myynti ja markkinointi -tutkinnon osan suorittaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää myyntiä ja markkinointia.

  Henkilöstöhallinto -tutkinnon osan suorittaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää henkilöstöhallintoa.

  Sähköinen liiketoiminta -tutkinnon osan suorittaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää sähköistä liiketoimintaa.

  Tutkinnon osan suorittaja osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja kehittää ulkomaankauppaa.

  Tuotannon hallinta -tutkinnon osan suorittaja suunnittelee, toteuttaa ja arvioi sekä kehittää yrityksensä tuotantoa ja palvelua.

  Franchising-yrittäminen -tutkinnon osan suorittaja arvioi franchisingyrittämisen edellytyksiä. Hän osaa käynnistää yrityksen ja arvioida toimintaansa yrittäjänä.

  Yrittäjyyden ammattitutkinto Toimitusjohtajakoulussa

  Lähipäiviä on yhteensä 12 ja kokoontuminen on noin kerran kuussa. Pääpaino on yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan kehittämisessä. Koulutus kestää kokonaisuudessaan reilun vuoden.

  Lähipäivät sisältävät teoriaopiskelua ja käytännön harjoittelua sekä pari- ja ryhmätyöskentelyä. Pääset jakamaan omaa osaamistasi ja oppimaan uutta yhdessä muiden osallistujien kanssa. Ryhmäpäivien välisen ajan kouluttaudut omassa yrityksessäsi työtä tehden.

  Koulutuspäivien sisältö

  Ryhmäpäivien aikataulu tarkentuu myöhemmin.

  KOULUTUSOHJELMAN ESITTELY/YRITYSTOIMINNAN PITKÄJÄNTEINEN KEHITTÄMINEN

  Yrityksen kehittämisprosessin käynnistäminen: suoritukset ja tutkinto, opiskelun pelisäännöt ja käytännöt, osallistujien esittely ja tavoiteet.

  Tulevaisuuteen suuntautuva tavoiteasettelu ja visio, keskeiset lähtötilanneanalyysit, toimintaympäristön riskit ja mahdollisuudet, verkostojen merkitys toimintaympäristön muutoksen ymmärtämisessä ja vaihtoehtojen kehittelyssä.  Yrittäjän / omistajan tahtotila.

  YRITYKSEN TULEVAISUUDEN SUUNNITTELU JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN

  Liiketoiminnan valintojen määrittely vision pohjalta, kilpailukeinojen määrittely, kehittämisen painopisteet, kriittiset menestystekijät, tavoitteiden ja kehittämisen konkretisointi. Liiketoimintasuunnitelman päivitys vastamaan tulevaisuuden valintoja.

  YRITTÄJÄPERSOONA, ITSETUNTEMUS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT JA HENKILÖKOHTAINEN VERKOSTOITUMINEN

  Yrittäjän perusluonne, minäkuva, erilaisten persoonien välinen vuorovaikutus, erilaisuuden arvostaminen, itsensä johtaminen, yrittäjänä jaksaminen.

  MARKKINOINNIN STRATEGISET VALINNAT, TUOTE- JA PALVELUKONSEPTIT, KUMPPANUUDET

  Kokonaisvaltainen markkinointi: markkinoinnin prosessi ja markkinoinnin kilpailukeinojen tarkastelu yrityksen tavoitteiden pohjalta, kohderyhmien ja tarjonnan määrittely, asiakaskannan analyysi, kannattavuuden ja lisäarvon kehittäminen asiakassuhteita hallitsemalla ja kehittämällä.

  TUTKINNON SUORITTAMISEN SPARRAUSPÄIVÄ (1/2 PV)

  Yrityksen tavoitteiden pohjalta esiin nousseet kehittämistarpeet, liiketoimintasuunnitelman ja muiden tutkintoaineistojen merkitys Yrittäjän ammattitutkinto -prosessissa. Tutkinnon- ja työssäoppimisen ohjaus ja suunnittelu, tutkintosuunnitelman laatiminen.

  TALOUDEN HALLINNAN AVAINTEEMAT, TALOUDEN RISKIEN HALLINTA, VEROTUKSEN PÄÄPERIAATTEET

  Yrityksen terveyskolmio: kannattavuus, maksuvalmius ja vakavaraisuus, syy-seurausketjut, tunnusluvut. Tilinpäätöksen ja tuloslaskelman ymmärtäminen, yritysmuotojen merkitys, verotuksen suunnittelu, yrittäjän henkilökohtainen talous, verotus ja sosiaaliturva.

  SISÄISTEN PROSESSIEN, PALVELUN/TUOTANNON JA LAADUN KEHITTÄMINEN

  Toimiva organisaatio ja vastuut, palvelu/tuote, laatu ja laatujärjestelmä, toimintaprosessi, toiminnan kehittäminen, kustannusrakenne ja kannattavuus, hinnoittelu, tehokkuus.

  MARKKINOINNIN DIGITAALISET RATKAISUT

  Digimarkkinointi osana yrityksen markkinointistrategiaa. Digimarkkinoinnin tavoitteet, tärkeimmät digimarkkinointitaktiikat: kotisivut, sisällöt ja hakukoneoptimointi, sosiaalinen media, maksettu digimainonta, sähköpostimarkkinointi, mittarit ja data.

  HENKILÖKOHTAINEN MYYNTI, MYYNNIN JOHTAMINEN JA ULKOMAANKAUPAN ERITYISPIIRTEET

  Myynti- ja jakelukanavien määrittely, myyntityön hallinta ja kehittäminen budjetin ja strategian mukaisesti, henkilökohtainen myyntityö, ratkaisumyynti, kansainvälisen kaupan erityispiirteet, riskit ja mahdollisuudet (tarvittaessa), myyntibudjetti ja markkinointibudjetti, asiakkuuden hallinta, palautteen kerääminen ja hyödyntäminen.

  BUDJETOINTI, KUSTANNUSLASKENTA, RAPORTOINTI JA TILITOIMISTOYHTEISTYÖ

  Vuosibudjetin laadinta, kassavirtalaskelmat, tuotekustannusten määrittely, tuotteen hinnoittelu, investointilaskelmien periaatteet, tilitoimistoyhteistyö, palvelut ja raportit, lainmukaisuus.

  TUTKINNON SUORITTAMISEN SPARRAUSPÄIVÄ (1/2 PV)

  Valinnaisten tutkinnon osien esittelyt ja tutkinnon eteneminen, näyttöaineistojen vahvistaminen.

  KOULUTUKSEN PÄÄTÖS (1/2 PV)

  Yrittäjän ammattitutkinto tunnissa -peli, palautekeskustelut ja todistukset.

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Tuomo Ylikotila

  Asiakkuuspäällikkö
  045 180 7273
  tuomo.ylikotila@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,6 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 77.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!

   Asiakkaiden kokemuksia ammattitutkinnosta ja Toimitusjohtajakoulun koulutuksista.

   Mikä oli ammattitutkinnon suurin hyöty? Kokemuksia ja ajatuksia koulutuksen käyneiltä ja ammattitutkinnon suorittaneilta:
   • “Panokseni koulunkäyntiin ovat olleet kovat, mutta panostus ei ole mennyt hukkaan! Liiketoimintasuunnitelman teko oli parasta. Sen teko pakotti laittamaan ajatuksen ja visiot paperille toisten ymmärrettävään muotoon. Olen saanut uuden tosityökalun yrittämiseen ja päivittämiseen.”
   • “En pitänyt aiemmin taloushallinnon asioista, mutta ammattitutkintokoulutuksen aikana innostuin taloushallinnosta, kun lukujen ymmärrys kehittyi koulutuksen aikana!”
   • ”Olen oppinut ammattitutkinnon suorittamisen aikana uusia asioita ja kehittänyt jo aikaisemmin opittuja yrittäjä taitoja. Olen saanut koulutuksen aikana paljon uusia ideoita ja hyviä mielipiteitä muilta yrittäjiltä!”