Tietosuojaseloste

Suomen Toimistujohtajakoulu Oy:n tietosuojaseloste
Asiakas- ja markkinointirekisteri
Laadittu: 25.5.2018
Päivitetty 16.6.2021
Noudatamme Tietosuoja-asetusta (2016/679)

1. REKISTERINPITÄJÄ
Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy, Oulu
Y-tunnus 2122945-3
Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu
040 830 8280

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Sanna Leppänen 040 830 8280 sanna.leppanen@tjkoulu.fi, Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu

3. TIETOSUOJAVASTAAVA
Sanna Leppänen 040 830 8280 sanna.leppanen@tjkoulu.fi, Lehtorouskuntie 8, 90650 Oulu

4. REKISTERITIETOJEN KÄSITTELIJÄT
Henkilötietojasi käsittelevät Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät markkinointiin, myyntiin ja asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn.

5. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS / REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Henkilötietoja käsitellään Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy:n asiakkaille palveluna tuotettavien valmennus- ja kehityspalveluiden toteutukseen sekä analyysien, tutkimusten, arviointien ja kartoitusten toteutukseen ja tulosten raportointiin.
Voimme käsitellä henkilötietoja myös viestinnän ja markkinoinnin tarkoituksiin, kuten mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin kohdentamiseen. Rekisteröidylle voidaan, hänen työtehtävänsä perusteella, lähettää yritykselle tai muulle yhteisölle suunnattua suoramarkkinointia, ellei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Käytämme myös evästeitä markkinoinnin oikeanlaisessa kohdentamisessa. Näiden tietojen avulla voimme esimerkiksi näyttää omissa kanavissamme sisältöjä, jotka perustuvat aikaisempiin kiinnostuksen kohteisiisi.
Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- sekä muita tietotekniikka- ja analytiikkapalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttää henkilötietojasi tai luovuttaa niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen, kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset.
Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia (MailChimHubSpot), jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi, käyttämämme palveluntarjoajat ovat hakeutuneet EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutuneet noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta.
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan mukaisesti henkilön suostumus tietojen käsittelyyn.

6. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
 • Yritys tai organisaatio, asema yrityksessä
 • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot
 • Tapahtumatiedot
 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
 • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
 • Tunnistetiedot verkkopalvelun sisällön muokkaamiseksi yhteystietonsa sähköisesti jättäneille asiakkaille, asiakasprospekteille tai sähköisten tietosisältöjen tilaajille

7. PALVELUIDEN KÄYTÖN YHTEYDESSÄ SAATAVIA TIETOJA OVAT

 • IP-osoitetiedot/muu tunniste
 • Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot
 • Evästeiden kautta kerätyt tiedot
 • Sosiaalisten medioiden kautta saadut tiedot

8. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin se sopimus, johon henkilön tietojen käsittely perustuu, on voimassa. Tiedot merkitään rekisteriin sellaisina kuin ne saadaan rekisteröidyltä ja niitä päivitetään sen mukaan, mitä rekisteröity ilmoittaa rekisterinpitäjälle. Markkinointirekisteristämme poistamme tarpeettomat henkilötiedot viiden (5) vuoden välein. Sähköpostimarkkinointilistalta pääsee poistumaan itse jokaisessa lähetetyssä markkinointisähköpostissa olevan poistumislinkin kautta.

9. REKISTERIN SUOJAUS
Säilytämme tietoja pääosin sähköisesti palveluntarjoajamme palvelimilla. Palvelimet on suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin. Palvelimiin on pääsy vain tarkoin määritellyillä henkilöillä.
Keräämämme ja käsittelemämme tiedot suojataan huolellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille. Säilytämme tietodokumentteja hyvin lukitussa, valvotussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy.
Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy: n markkinointi-, asiakas- ja yhteistyökumppanirekisterit sisältävät tietoja asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yhteyshenkilöistä. Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti henkilöltä itseltään esim. yhteydenottojen myötä, asiakassuhdetta perustettaessa tai yhteistyökumppanuutta solmittaessa. Saatamme kerätä tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.
Keräämme tietoa myös verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisestä siihen tarkoitetuilla työkaluilla, kuten Google Analyticsillä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää verkkosivustoamme ja pystymme tarjoamaan verkkosivukävijöille laadukasta sisältöä sekä oikein kohdennettua markkinointia. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

10. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS
Emme myy henkilötietojasi, ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa.
Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta.

11. HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (ks. kohta 2).

12. MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti.
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa henkilötietojen käsittelystään tietosuojavaltuutetulle (Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki P. 029 566 6700)