Talouden ja tuottavuuden johtaminen, Pohjanmaa & Keski-Pohjanmaa

Talouden ja tuottavuuden johtaminen Pohjanmaa & Keski-Pohjanmaa

1590 €/henkilö (+ alv 24%)
sisältäen 10 koulutuspäivää, 2 konsultointia sekä materiaalit.

Koulutuspäiviä 12
Valmennus alkaa 28.03.2023
Vaasa ja/tai Kokkola

Ilmoittaudu mukaan!

  Mihin koulutukseen haluat osallistua?

  – Osallistuja saa kattavan kokonaiskäsityksen talouden ja tuottavuu-den merkityksestä liiketoiminnan tavoitteellisessa johtamisessa.
  – Osallistuja ymmärtää talousinformaation merkityksen yrityksen strategian suuntaamisessa ja toteuttamisessa.
  – Osallistuvan yrityksen talouden ja tuottavuuden nykytila sekä niiden johtamisen tilanne tarkentuvat ja kehittämistarpeiden tunnistaminen ja täsmentäminen käynnistyvät.
  – Osallistuja tunnistaa yritykselleen sopivia mittareita strategisten ta-voitteiden seurannan tueksi.
  – Osallistujan tavoitteet koko koulutusohjelmaan osallistumiselle tarkentuvat.

  – Osallistuja saa selkeän käsityksen kirjanpidon raporteista ja niiden hyödyntämisen mahdollisuuksista yrityksen johtamisessa.
  – Osallistuja oppii arvioimaan kriittisesti oman yrityksen raportointi-käytäntöjä ja tilitoimistoyhteistyötä.
  – Raporttien ja tunnuslukujen ymmärrys ja tulkintaosaaminen vahvis-tuvat.
  – Osallistuja saa lisää työkaluja yrityksen taloudellisen tilanteen tar-kentamiseen.

  – Tuottavuuden tekijät liiketoiminnan kannattavuuden tarkastelussa kirkastuvat.
  – Oman yrityksen tuottavuuden analysointitaidot kehittyvät.
  – Oman yrityksen tuottavuutta kehittäviä toimenpiteitä hahmottuu.
  – Ymmärrys myyntikatteesta liiketoiminnan kannattavuuden selittä-jänä kehittyy.
  – Hinnoittelun komponentit tarkentuvat.

  – Kannattavuusinformaation strateginen merkitys ymmärretään.
  – Ymmärrys oman yrityksen asiakas- ja liiketoiminta-aluekannattavuudesta tarkentuu.
  – Sopivat työkalut kannattavuuden seurantaan löytyvät.
  – Budjetoinnin merkitys kannattavan liiketoiminnan suunnittelussa ja johtamisessa tarkentuu.
  – Perinteisestä budjetoinnista kohti jatkuvaa ennustamista.
  – Oman yrityksen kannalta sopiva budjetointi-/ennustemalli hahmottuu.
  – Lean-johtamisen keskeiset opetukset oman yrityksen kannalta tarkentuvat.
  – Ymmärrys digitaalisten työkalujen roolista ja mahdollisuuksista talouden ja tuottavuuden johtamisessa paranee.

  – Investointien suunnitteluosaaminen kehittyy.
  – Lyhyen ja pitkän tähtäimen rahoitustarpeiden ennakointikyky vahvistuu.
  – Erilaisten henkilöstöratkaisujen taloudellinen ja investoinnin luontei-nen merkitys tarkentuu.

  – Yritysjärjestelyjen mahdollisuus hahmottuu yhtenä vaihtoehtoisena etenemisen keinona.
  – Syntyy käytännönläheinen ja realistinen käsitys järjestelyn onnistumisen edellytyksistä.
  – Opitaan hahmottamaan liiketoiminnan/yrityksen arvon määrityksen perusteet.

  – Esimiestyön ja ihmisten johtamisen osa-alueet ja kytkökset talouteen ja tuottavuuteen tarkentuvat.
  – Tavoitteiden sekä työnkuvan ja vastuualueiden selkeyden merkitys vahvistuu.
  – Sitoutumisen ja osaamisen merkitys vahvistuu ja kehittämistoimiin tarttuminen helpottuu.
  – Löytyy ja päivittyy johtajuutta ja yrityskulttuuria kehittäviä, uuden sukupolven odotuksiin vastaavia työkaluja ja toimintamalleja ihmisten ja etätyön johtamiseen.

  – Osallistuja saa työkaluja ja oppii ennustamaan oman yrityksen rahan riittävyyttä.
  – Osallistujaa hallitsee työsuhdejuridiikan perusteet ja oppii varautumaan tyypillisiin kompastuskiviin liiketoiminnassa.
  – Osallistuja hallitsee sopimusjuridiikan perusteet ja oppii varautumaan tyypillisiin kompastuskiviin.
  – Osallistuja osaa arvioida yrityksensä sopimuskäytäntöjä sekä tunnis-taa ja priorisoida kehittämistarpeita.

  – Käytännönläheinen ymmärrys yritysverotuksen eri lajeista sekä eri yhtiömuotojen verotuskohtelusta syventyy.
  – Ymmärrys laillisen verosuunnittelun mahdollisuuksista paranee.
  – Arvonlisäverotukseen liittyvät kysymykset selkeytyvät.

  – Osallistujat ymmärtävät hallitustyöskentelyn merkityksen tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa, yrityksen koko johtamisjärjestelmän kehittämisessä.
  – Ohjelman kokonaisuus tulee yhteen vedettyä yrityksissä suunnittellun ja toteutuneen kehittämistyöskentelyn esittelyjen kautta.

  Valmennuksen kouluttajat ja asiantuntijat

  • Sanna Leppänen, toimitusjohtaja, KTM, HHJ, AmO, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Jukka Pekka Vuolukka, KTM, AmO, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Hannu Peltomäki, KTM, Suomen Toimitusjohtajakoulu Oy
  • Eero Veijola, toimitusjohtaja, TkL, DI, partner, ESV Consulting Oy
  • Antti Palmujoki, partner, professori, BLF Attorneys
  • Tero Takalo, Senior Tax Manager, KPMG Oy Ab

  Valmennuksen yhteyshenkilö

  Hannu Peltomäki

  Asiantuntija
  Myynti ja markkinointi
  044 989 1620
  hannu.peltomaki@tjkoulu.fi

  Toimitusjohtajakoulu – valmennusta ja koulutusta jo 30 vuoden ajan

  Toimitusjohtajakoulu on valmentanut ja kouluttanut 30 vuoden aikana noin 8000 pk-yritysten menestymisestä vastuussa olevaa ihmistä. Toimitusjohtajakoulun valmennusten ytimessä ovat yrityksen kehittyminen ja johtajana kasvaminen. Valmennuspäivien palautteiden keskiarvo on 4,4 (asteikko 1-5) ja nettosuositteluindeksi 76.

  Asiakkaat arvostavat erityisesti koulutustemme hyödyllisyyttä sekä kouluttajiemme yrityselämän tuntemusta. Valmennnuspaikkakuntiamme on mm. Oulu, Jyväskylä, Tampere, Lahti, Seinäjoki, Helsinki, Rovaniemi.

  Tule mukaan!

   Mihin koulutukseen haluat osallistua?